۱۳۸۷ شهریور ۲۱, پنجشنبه

فهرست مطالب دانشنامه (به ترتیب حروف الفبا) [ج]


ج

جاده ابریشم
جامعه‌شناسی
جامعه ملل
جامی، عبدالرحمن
جان دالتون
جان لاک
جاويد، عبدالاحمد
جبهۀ کمونیست‌های افغانستان
جبهۀ ملی پدر وطن
جسور، عظیم
جغرافيا
جغرافيای افغانستان
جغرافيای اقتصادی افغانستان
جغرافيای انسانی افغانستان
جغرافيای تاريخی افغانستان
جغرافيای سياسی افغانستان
جغرافيای طبيعی افغانستان
جلال آباد
جلالی، علی‌احمد
جمعيت (نفوس) افغانستان
جمعيت اسلامی افغانستان
جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا)
جمعيت وطن (حزب میر غلام‌محمد غبار)
جمهوريت در افغانستان
جنايت جنگی (War Crime)
جنایت علیه بشریت (Crime against humanity)
جنبش اسلامی در افغانستان
جنبش اسلامی طالبان
جنبش چپ در افغانستان
جنبش دموکراسی در افغانستان
جنبش ملی اسلامی افغانستان
جنگ اول افغان و انگليس
جنگ جهانی اول
جنگ جهانی دوم
جنگ دوم افغان و انگليس
جنگ‌سالاران افغان
جنگ سوم افغان و انگليس (جنگ استقلال افغانستان)
جنگ‌های سی ساله
جنگ‌های کابل (١٣٧١-١٣٧۵ خورشيدی)
جواد، سيد طيب
جوزجان
جوزف اسميت
جونز، ويليام
جویا، سرور
جويا، ملالی
جهاد افغانستان (نهضت مقاومت افغانستان)
جهان باستان
جهان بينی
جهان معاصر