۱۳۸۷ شهریور ۲۱, پنجشنبه

فهرست مطالب دانشنامه (به ترتیب حروف الفبا) [ث]


ث

ثابت، عبدالجبار (لوی سارنوال (دادستان کل) افغانستان)
ثريا طرزی (شه بانو يا ملکه افغانستان که همسر شاه امان‌الله بود)