۱۳۸۷ شهریور ۲۱, پنجشنبه

فهرست مطالب دانشنامه (به ترتیب حروف الفبا) [د]


د

دادفر، محمداعظم
دادفر سپنتا، رنگین
دادگاه لاهه
داردی، يا دارديک (زبان‌های داردی)
دارمستتر، جيمز
داروین، چارلز
داستان‌نويسی
داستان‌نويسی در افغانستان
داستان‌نويسی در ايران
داستان‌های عاميانه
داستان‌های عاميانه افغانستان
دانش، محمدسرور
دانشگاه پلی‌تخنيک کابل
دانشگاه کابل
دانشگاه هرات
دانشگاه‌های افغانستان
دانشنامه ═◄ دائرةالمعارف
دانشنامۀ آريانا (دائرةالمعارف افغانی با محتویات جامع و علمی در سطح شبکه جهانی اینترنت است.)
دانشنامه ایرانیکا
دانشنامۀ ادب فارسی
داوی پريشان، عبدالهادی‌خان
داوینچی، لئوناردو
دایرةالمعارف آریانا
دُرّانی، احمدشاه ═◄ ابدالی، احمدشاه
درانی، شهزاده احمدعلی خان
درانی، عايشه
دراويدی، زبان
دراويدی، قوم
درمسال
درمسال کارته پروان (کابل)
دروازی، محمدولی
دره کور بدخشان
دقيقی بلخی، ابو منصور محمد بن احمد
دکارت، رنه
دمکراسی (Democracy)
دمکراسی در افغانستان
دموکریت (دموکریتوس)
دوران يخبندان
دورکیم، امیل
دوستم، عبدالرشيد
دولت مجاهدين
ده فرمان
دهقان، غلام‌سرور
دين